Thomas van Kempenstraat 11 Helmond 5702AV

+31611889893

©2018 by Trimsalon HondsTrouw. Proudly created by Inge van Dijk KvK nummer 17279323

Trimsalon HondsTrouw Privacybeleid
Inleiding
In dit Privacybeleid wordt een beschrijving gegeven van de praktijken 
van Trimsalon HondsTrouw (' we ', ' ons ' of ' het Bedrijf ') met 
betrekking tot gegevens die zijn verzameld van gebruikers die toegang 
krijgen tot onze website via www.trimsalonhondstrouw.com (' Site '), of 
die anderszins persoonsgegevens met ons delen (samen: ' Gebruikers ').
Redenen voor gegevensverzameling
Het verwerken van uw persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie aan de 
hand waarvan uw identiteit mogelijk kan worden vastgesteld met behulp 
van redelijke middelen; hierna: ' Persoonsgegevens ') is nodig voor het 
nakomen van onze contractuele verplichtingen die wij jegens u zijn 
aangegaan en voor het leveren van onze services aan u, om onze 
rechtmatige belangen te beschermen en om de voor ons geldende financiële 
en wettelijke verplichtingen na te leven.

Wanneer u gebruikmaakt van de Site, geeft u toestemming voor het 
verzamelen, opslaan, gebruik, openbaarmaking en ander gebruik van uw 
Persoonsgegevens zoals staat beschreven in dit Privacybeleid.

We raden onze Gebruikers aan om het Privacybeleid zorgvuldig door te 
lezen en om het te gebruiken voor het nemen van weloverwogen 
beslissingen.
Wat voor gegevens verzamelen we?
Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en 
niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere 
Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld 
doordat u de Site gebruikt (' Niet-persoonsgegevens '). We zijn niet op 
de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan 
Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die 
worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik 
en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, 
inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser 
en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, 
toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. 
We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site 
(bijv. over de pagina's die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, 
acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens.
Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een 
persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke 
inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:
Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij 
deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke 
identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken 
heeft met uw activiteiten via de site.
Registratie-informatie: Wanneer u zich bij onze Site registreert, vragen 
wij u naar bepaalde informatie, zoals: volledige naam, e-mailadres of 
fysiek adres en ander informatie.
Hoe ontvangen we informatie over u?
Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:
Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te 
registreren op onze Site;
Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met 
uw gebruik van onze services;
Van externe leveranciers, services en openbare registers (zoals 
aanbieders van verkeersanalyses).
Wat voor gegevens verzamelen we?
We verhuren, verkopen of delen informatie van Gebruikers niet met 
derden, behalve zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

We kunnen de informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:
Om met u te communiceren en om u op de hoogte te houden van onze 
nieuwste updates en services;
Om advertenties aan u te tonen wanneer u onze Site gebruikt;
Voor statistische en analysedoeleinden, om de site te verbeteren.

Behalve voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden vermeld, 
kunnen we ook Persoonsgegevens delen met onze vertrouwde externe 
leveranciers, die mogelijk in andere rechtsgebieden over de hele wereld 
zijn gevestigd. Dit kunnen we doen voor de volgende doeleinden:
Het hosten en beheren van onze Site;
Om onze services aan u te kunnen leveren, waaronder een 
gepersonaliseerde weergave van onze Site;
Om zelf zulke gegevens op te slaan en te verwerken;
Om u advertenties te tonen en om het succes van onze reclamecampagnes te 
kunnen evalueren en om onze gebruikers opnieuw te kunnen benaderen;
Om u te voorzien van reclameaanbiedingen en reclamemateriaal met 
betrekking tot onze Site en services;
Om onderzoek te doen, technische diagnoses te stellen of analyses uit te 
voeren;
We kunnen ook informatie openbaar maken als wij in goed vertrouwen 
geloven dat het nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om deze 
informatie te delen om: (i) van toepassing zijnde wetgeving, 
regelgeving, juridische procedures of overheidsverzoeken na te leven; 
(ii) onze beleidsmaatregelen (inclusief onze Overeenkomst) te handhaven 
en mogelijke schendingen daarvan te onderzoeken; (iii) illegale 
activiteiten of andere overtredingen, vermeende gevallen van fraude of 
problemen met de veiligheid te onderzoeken, op te sporen, te voorkomen 
of aan te pakken; (iv) onze rechten om ons te verdedigen tegen 
juridische claims vast te stellen en uit te oefenen; (v) te voorkomen 
dat de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, u of 
een derde worden geschaad; of voor (vi) samenwerking met 
wetshandhavingsinstanties en/of in geval dat wij het nodig vinden om 
intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten uit te oefenen.
Gebruikersrechten
U kunt:
Vragen om bevestiging over of er al dan niet persoonsgegevens over u 
worden verwerkt en toegang tot uw opgeslagen persoonsgegevens, samen met 
aanvullende informatie.
Vragen om een overzicht van de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons 
hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar 
formaat.
Ons verzoeken de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben, te 
corrigeren.
Ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
Bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens door ons.
Ons verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken.
Een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie.

Deze rechten zijn echter niet absoluut en kunnen onderhevig zijn aan 
onze eigen rechtmatige belangen en wettelijke vereisten.

Als u een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of meer informatie 
wilt ontvangen, kunt u aan de hand van de gegevens hieronder contact 
opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming ('FG'):
I. S. van Dijk, info@trimsalonhondstrouw.com .
Bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te 
leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te 
beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van 
de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie 
dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt 
verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de 
situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel 
mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens 
van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en 
andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw 
eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.
Cookies
Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere 
technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt 
of gebruikmaakt van onze services.

Een 'cookie' is een klein stukje informatie dat een website aan uw 
apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en 
kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze 
u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, 
door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te 
onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en 
gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor 
te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u 
en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze 
Services bijeen te brengen.

De Site maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

a. 'sessiecookies' die slechts tijdelijk worden opgeslagen tijdens een 
internetsessie, zodat u het systeem normaal kunt gebruiken. Deze cookies 
worden van uw apparaat verwijderd als de browser wordt afgesloten;

b. 'permanente cookies ' die alleen door de Site worden gelezen, voor 
een bepaalde periode op uw computer worden opgeslagen en niet worden 
verwijderd als de browser wordt afgesloten. Deze cookies worden gebruikt 
als we voor herhaalbezoeken moeten weten wie u bent, zodat we 
bijvoorbeeld uw voorkeuren kunnen opslaan voor de volgende keer dat u 
zich aanmeldt;

c. 'cookies van derden' die worden ingesteld door andere online services 
die inhoud verzorgen op een pagina die u bekijkt, bijvoorbeeld door 
externe bedrijven voor gegevensanalyse die onze webtoegang controleren 
en analyseren.

Cookies bevatten geen informatie aan de hand waarvan uw persoonlijke 
identiteit kan worden vastgesteld, maar de Persoonsgegevens die we van u 
opslaan, kunnen wel door ons worden gekoppeld aan de informatie die 
staat opgeslagen in en die is verkregen door cookies. U kunt de cookies 
verwijderen door de instructies van uw apparaatvoorkeuren te volgen, 
maar als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan het gebeuren 
dat bepaalde functies op onze site niet goed werken en kan uw ervaring 
online beperkt zijn.

We maken ook gebruik van een tool met de naam 'Google Analytics' om 
informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics 
verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, 
welke pagina's ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van 
Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te 
verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites 
bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden 
gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met 
behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met 
persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en 
delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze 
Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden
van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.
Verzameling van informatie door derden
Ons beleid gaat uitsluitend over het gebruik en de openbaarmaking van 
informatie die we van u verzamelen. Als u uw gegevens aan andere 
partijen of op andere sites op het internet vrijgeeft, kunnen er andere 
regels van toepassing zijn op hun gebruik of openbaarmaking van de 
informatie die u aan hen hebt verstrekt. Daarom moedigen wij u aan om de 
algemene voorwaarden door te lezen van alle externe partijen waaraan u 
informatie verstrekt.

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven 
die wij niet bezitten of beheren of van personen die wij niet in dienst 
hebben of leiden, inclusief de externe partijen waaraan wij informatie 
verstrekken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid.
Hoe beschermen we uw gegevens?
Met grote zorg implementeren en onderhouden we de beveiliging van de 
Site en van uw informatie. Wij maken gebruik van procedures en 
beleidsmaatregelen die voldoen aan de normen in de branche, om de 
veiligheid van de gegevens die we verzamelen en bewaren te garanderen en 
om ongeoorloofd gebruik van dergelijke gegevens te voorkomen, en wij 
eisen van alle externe partijen dat zij vergelijkbare 
beveiligingsvereisten naleven, in overeenstemming met dit Privacybeleid. 
Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te 
beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het 
handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of 
misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch 
anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.
Overdracht van gegevens buiten de EER
Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In 
dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de 
Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming 
op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst 
om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.
Advertenties
We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te 
bieden wanneer u de Site gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van 
informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services om u 
advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw 
webbrowser te plaatsen).

Voor veel externe advertentienetwerken kunt u zich afmelden, waaronder 
voor de netwerken die worden beheerd door leden van het Network 
Advertising Initiative ('NAI') en de Digital Advertising Alliance 
('DAA'). Voor meer informatie over de praktijken van NAI- en DAA-leden 
en over de keuzes die u hebt ten aanzien van het gebruik van deze 
informatie door deze bedrijven, zoals hoe u zich kunt afmelden voor 
advertentienetwerken die worden beheerd door NAI- en DAA-leden, gaat u 
naar hun respectievelijke websites: 
http://optout.networkadvertising.org/#!/ en 
http://optout.aboutads.info/#!/.
Marketing
We kunnen uw Persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, 
telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe 
subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services 
te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze 
reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst 
geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich 
afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze 
reclamelijst.

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, 
kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u 
niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan 
om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.
Zakelijke transactie
We kunnen informatie delen in geval van een zakelijke transactie (bijv. 
de verkoop van een aanzienlijk deel van ons bedrijf, een fusie, een 
consolidatie of de verkoop van activa). Mocht zo'n geval zich voordoen, 
dan neemt de begunstigde of de overnemende onderneming de rechten en 
plichten op zich zoals die staan vermeld in het Privacybeleid.
Minderjarigen
We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy van kinderen te 
beschermen, zeker online. De Site is niet bedoeld voor of gericht op 
kinderen. Onder geen beding zullen we het gebruik van onze services door 
minderjarigen toestaan als zij hiervoor geen voorafgaande toestemming 
hebben van een ouder of wettelijke voogd. Wij verzamelen niet 
opzettelijk Persoonsgegevens van minderjarigen. Als een ouder of voogd 
ontdekt dat zijn of haar kind zonder toestemming Persoonsgegevens aan 
ons heeft verstrekt, dient hij of zij contact met ons op te nemen via 
info@trimsalonhondstrouw.com
Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid
We behouden ons het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te 
passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van 
kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. 
De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie 'Voor het laatst 
gewijzigd'. Als u na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze 
website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat u deze 
wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord 
gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.
Hoe u contact met ons kunt opnemen
Als u algemene vragen hebt over de Site of over de informatie die we 
over u verzamelen en hoe we die gebruiken, kunt u contact met ons 
opnemen via info@trimsalonhondstrouw.com

Trimsalon HondsTrouw
KvK nummer : 17279323

Voor het laatst gewijzigd: februari 2019

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now